De Talentencampus Venlo onderwijs en ontwikkeling

De Talentencampus Venlo onderwijs en ontwikkeling

Binnen  Talentencampus Venlo hebben we – om meer uit te kunnen gaan van het ontwikkelingsperspectief van de individuele leerlingen – de groepen ingedeeld in leer- en ontwikkelomgevingen die we dorp, stad en metropool noemen. De inhouden bieden we op verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoeken aan. Indien nodig zal er voor de individuele leerling nagegaan worden welke vakken wel/niet aan bod kunnen komen. Indien er keuzes gemaakt worden die afwijken van het reguliere programma, wordt dit beschreven in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van deze leerling.

Meer dan de helft van de tijd die de leerlingen op school doorbrengen wordt besteed aan de basisvakken, zoals taal,(begrijpend)lezen en rekenen. De wijze waarop we ons onderwijs aanbieden varieert van zeer individueel gericht tot en met groepsgewijs. Elke leerling leert op eigen niveau en in zijn of haar eigen tempo. Binnen het leesonderwijs werken wij intensief samen met De bibliotheek op school (zie link DBoS). Hierdoor kunnen wij kwalitatief goed leesonderwijs verzorgen met de meest moderne middelen.

Naast de basisvakken worden er in alle schooldelen aandacht besteed aan de vakgebieden bewegingsonderwijs en wereld oriëntatie, burgerschap en aan de ontwikkelingsgebieden leren leren,  sociaal-emotionele vorming  en kunstzinnige vorming .

Lees verder:  De Talentencampus Venlo onderwijs en ontwikkeling alle geledingen.docx

Sport en beweging
Kinderen die graag willen sporten en bewegen maar niet weten welk sportaanbod aansluit bij zijn/haar mogelijkheden kan via een Beweegmakelaar van Iedereen Kan Sporten doorgeleidt worden naar een passend aanbod.