Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat 

Kinderen en medewerkers ontwikkelen zich het beste in een veilige omgeving. Een goede pedagogische grondhouding is hierbij van groot belang.
Onze opdracht: Samen werken aan een veilige omgeving waarin wij als betrouwbare volwassenen een betekenisvol onderwijsaanbod aanbieden waarin de leerling zichzelf steeds competenter kan gaan voelen.

Medewerkers van Talentencampus Venlo zien de leerlingen als opgroeiende mensen die leren om zich van hun mogelijkheden en talenten bewust te worden. Ook als er beperkingen zijn. Beide kanten van de ontwikkeling vragen aandacht: ruim gebruik maken van en inzetten op de kracht van elk kind en zo nodig het  kind leren om met eventuele beperkingen om te gaan, in samenspel met anderen (groot en klein).

Een dergelijke vruchtbare afstemming op mogelijkheden en beperkingen vraagt om inzicht in didactische mogelijkheden, in de  leermogelijkheden van elke leerling in bredere zin. En vraagt daarnaast om een fundament van opvattingen over pedagogisch handelen, inzicht in gedrag van kinderen en kennis en vaardigheden t.a.v. de passende interventies en dat alles geconcretiseerd in een school eigen stijl.

Voor alle leerlingen in de TCV gaan we uit van de beginselen van  positieve pedagogiek: met vertrouwen aansluiten bij mogelijkheden, interesses en talenten in de leerling, acceptatie van de leerling, acceptatie van verschillen tussen leerlingen, het betrekken van de leerling bij het eigen leerproces, ondersteuning van zijn gedrag waar nodig.

We herkennen en bevestigen gedrag dat bijdraagt aan de eigen ontwikkeling van de leerling en aan de sfeer in de groep. We corrigeren en waar nodig grenzen gedrag af dat niet bijdraagt aan de eigen ontwikkeling of die van anderen. We doen dat op een opbouwende manier, rekening houdend met achtergronden en mogelijkheden van de leerling.

Voor en met elke leerling en in samenwerking met ouders werken we toe naar een zo groot mogelijk zelfsturend vermogen, gebaseerd op kennis, vaardigheden en inzicht een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Onderwijs in dienst van de toekomst van het kind.

Als onderdeel van het pedagogisch klimaat en veiligheid werken we met een klachtenregeling en gebruiken daarbij externe vertrouwenspersonen en interne contactpersonen. Lees verder  Klachtenregeling en vertrouwenspersoon onder downloads