Time-out, schorsen en verwijderen

Time-out, schorsen en verwijderen

Als door een gerichte actie van een leerling de veiligheid van een medeleerling en/of een volwassene binnen de schoolsituatie in het geding is, wordt tot schorsing van de leerling overgegaan. De duur van de schorsing varieert van één tot maximaal drie dagen. Tijdens de dagen dat een leerling is geschorst, krijgt hij/zij schoolwerk mee dat gemaakt moet worden tijdens deze dagen. De directie stelt de ouders/verzorgers telefonisch van de schorsing op de hoogte met vermelding van de redenen. De mededeling wordt schriftelijk bevestigd. Van de brief wordt een afschrift verzonden aan de in de schoolgids vermelde instanties. 

lees verder: Protocol Time out Schorsing en Verwijdering