Ondersteuning van leerlingen binnen de Talentencampus

 

Zodra uw kind op de Talentencampus wordt aangemeld, hebben wij als campus “zorg” voor uw kind. Deze zorg is een grote verantwoordelijkheid, die wij op een zo goed mogelijke manier vorm en inhoud geven. Ieder kind is uniek; ieder kind is anders. Er zijn grote verschillen tussen kinderen. Ieder kind komt uit een gezinssituatie waar bepaalde normen, regels en afspraken gelden in de omgang met anderen. Op al die verschillen proberen wij als campus in te spelen.

Het nauwkeurig bijhouden, analyseren en beoordelen van de vorderingen van leerlingen individueel en de groepen als geheel is erg belangrijk. Dit doen we aan de hand van de cyclus van het Handelingsgericht werken.

Handelingsgericht werken is een cyclisch model van waarnemen van kinderen ( observeren), begrijpen, plannen en realiseren van zorg aan leerlingen. Bij handelingsgericht werken ( HGW) maakt de leerkracht, voor een periode van 8 à 10 weken, een plan. Daarbij wordt vier keer per jaar de cyclus van HGW doorlopen met daarbij de volgende stappen:

Waarnemen
  1. Verzamelen van gegevens, evalueren van vorig plan:
  2. Signaleren van leerlingen met hun specifieke onderwijsbehoeften middels observaties, kind-gesprekken en (methode gebonden) toets resultaten.
 Begrijpen
  1. Benoemen van de onderwijsbehoeften in het groepsoverzicht/
Plannen
  1. Clusteren van leerlingen met een ongeveer gelijke onderwijsbehoeften in een leerformatie
  2. Opstellen van een groepsplan
Realiseren
  1. Uitvoeren van het groepsplan

Lees verder: Begeleiding van leerlingen in de TCV